background
image1 image2 image3

Лицензия для репетитора - консультация юриста

юридическая консультация для репетитораЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

Про освіту

{ У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 }

Стаття 18. Умови створення навчальних закладів

1. Навчальні заклади створюються органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами відповідно до потреби громадян у мові навчання, соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів. Навчальний заклад набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.
{ Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010, N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012 }

Розділ II СИСТЕМА ОСВІТИ

Стаття 28. Поняття системи освіти
Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.

Стаття 33. Дошкільна освіта

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних навчальних закладах <…>

Стаття 39. Позашкільні навчальні заклади

1. До позашкільних навчальних закладів належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про дошкільну освіту

Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік

1. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.

2. Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на <…>

Стаття 5. Система дошкільної освіти

Систему дошкільної освіти становлять:
дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
наукові і методичні установи;
органи управління освітою;
освіта та виховання в сім'ї.

Розділ II НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження

1. Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

3. Дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.


Стаття 12. Типи дошкільних навчальних закладів

1. Відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкільні навчальні заклади:
<…>Р.Г. Валєєв “Освітнє право України” Навчальний посібник, Луганськ, 2011

Рекомендовано до друку Вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (протокол № 7 від 31.05.2011 р.)
Рецензенти: О. М. АТОЯН, професор кафедри теорії та історії держа-ви та права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор; Л. Ц. ВАХОВСЬКИЙ, декан історичного факультету Луганського на-ціонального університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогі-чних наук, професор.
Валєєв Р. Г.
В-15 Освітнє право України : навч. посібник. – Луганськ : ________, 2011. – 287 с. ISBN____
©Луганська правова фундація
<…>
у випадку, коли сторонами освітніх (за суттю) відносин постають лише суб’єкт викладання та суб’єкт учіння, без попередньої/паралельної/подальшої участі у цих відносинах навчального закладу, ми маємо справу з цивільно-правовими відносинами (зокрема – репетиторства, надання фізичними особами – підприємцями послуг у сфері дошкільної освіти тощо).
<…>
освітні відносини «виникають тільки за участю освітньої установи. Якщо вони оформляються безпосередньо, обминаючи освітню установу, то стають предметом іншої галузі права. Прикладом можуть служити послуги репетиторства, що підпадають під регулювання цивільно-правових норм» [109].В ответ на Ваш запрос, сообщаем следующее:

1. Для того, чтобы стать частью системы образования Украины – учредите и зарегистрируйте свой “навчальний заклад” (только тогда на Вас будет распространяться действие всех перечисленных выше Законов и Положений).
2. Сейчас Вы в частном порядке предоставляете коммерческие услуги в сфере дошкольной подготовки, консультируете родителей и детей. Что не маловажно, именно заказчик решает что станет темой обсуждения и когда проводить занятие.
3. Как фоп Вы придерживаетесь порядка и норм налогообложения, единственное, верно указывайте код деятельности - к системе образования Вы не относитесь.


Наше мнение не является конечным, и может расходиться с точкой зрения контролирующих органов. Будьте готовы отстаивать свою позицию в суде.

You have no rights to post comments